i :: Nephrochula :: Home
Oreo

Please wait...


Fellow

แพทย์ประจำบ้าน


Fellow ปี 3
1. นายแพทย์ อธิภัทร์ บรรจงจิตร
2. นายแพทย์ ปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน
3. นายแพทย์ พฤทธิ์ คูศิริสิน

Fellow ปี 2
1. แพทย์หญิง กวิตา จินตนาปราโมทย์
2. แพทย์หญิง ธันยธร วุฒิพุธนันท์
3. แพทย์หญิง นวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี
4. นายแพทย์ ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ
5. นายแพทย์ สุรศักดิ์ ใฝ่สัจจะธรรม
6. นายแพทย์ สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล

Fellow ปี 1
1. แพทย์หญิง อัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์
2. แพทย์หญิง ศุภพิชญา ภิรมย์
3. แพทย์หญิง สรัลชนา เจียมพจมาน
4. นายแพทย์ ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์
5. นายแพทย์ ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล
6. นายแพทย์ พิชพล จงวรนนท์
7. นายแพทย์ วงศธร เทียบรัตน์